Logo

×

Obchodné podmienky

1. Rozsah platnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky zmluvy a plnenia, ktoré sme uzavreli so zmluvnými partnermi. Odlišné nákupné podmienky, referenčné predpisy alebo iné všeobecné obchodné podmienky zmluvných partnerov sú vylúčené, pokiaľ sme s nimi výslovne písomne nesúhlasili. Ďalej uvedené obchodné podmienky neplatia pre zmluvy, ktoré uzatvárame so spotrebiteľmi podľa § 13 BGB (občiansky zákonník).

1.2 Na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Europlac, s.r.o., a zmluvnými partermi sa aplikuje nemecké právo. Pokiaľ tieto všeobecné podmienky neobsahujú žiadnu úpravu, platí nemecký obchodný zákonník, a pokiaľ ani tento neobsahuje príslušnú úpravu, aplikuje sa Občiansky zákonník Spolkovej republiky Nemecko v znení platnom pri uzavretí zmluvy.

2. Ponuky

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné. Objednávky sú pre nás záväzné iba vtedy, keď ich potvrdíme alebo ich splníme zaslaním tovaru. Ústne vedľajšie dohody platia iba, keď ich písomne potvrdíme.

2.2 Pokiaľ kupujúci neurčí odlišnú lehotu, sme oprávnení prijať ponuku kupujúceho do piatich pracovných dní. Lehota pre prijatie sa začína odoslaním objednávky kupujúcim. Prijatie sa uskutočňuje spravidla zaslaním potvrdenia zákazky.

3. Povinnosť plniť / Lehota plnenia

3.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, objednaný tovar zabalíme a pripravíme na prevzatie v závode Topoľčany a objednávateľ si ho tam na svoje riziko a svoje náklady prevezme.

3.2 Dohodnuté ceny sa rozumejú netto, tzn. bez DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú v dohodnutých cenách už obsiahnuté náklady na balenie.

3.3 Pokiaľ je výslovne dohodnuté naloženie a zaslanie, uskutočňuje sa toto nepoistené a na riziko príjemcu; pokiaľ si kupujúci želá určitý spôsob zaslania a dohodneme sa na ňom, znáša kupujúci zvlášť takto vznikajúce náklady.

3.4 Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so svojimi záväzkami, sme oprávnení uplatniť zádržné právo z rovnakého zmluvného vzťahu a z ďalších objednávok a odmietnuť plnenie až do odstránenia omeškania.

4. Platba

4.1 Firma Röhr GmbH, náš odbytový partner, je oprávnená k inkasu. Jej možno platiť s oslobodzujúcim účinkom.

4.2 Faktúry sú splatné bez zrážky 30 dní po dátume faktúry a sú splatné čisto netto v pokladnici. Pri platbe do 10 dní, vztiahnuté na dátum faktúry, poskytujeme 2% skonto.

4.3 Kupujúci sa dostane s platbou do omeškania najneskôr vtedy, keď neplní do 14 dní po splatnosti; keď je okamih prijatia faktúry neistý, dostane sa kupujúci do omeškania najneskôr 14 dní po splatnosti a prijatí protiplnenia. Toto neplatí, keď a pokiaľ k plneniu nedošlo z dôvodu okolnosti, ktorá nie je na strane kupujúceho.

4.4 Predloženie zmeniek vyžaduje náš súhlas. Ich poplatky a náklady ako aj riziko včasného predloženia a protestu idú na ťarchu objednávateľa.

4.5 Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s platbou, sme - bez ohľadu na naše iné práva - oprávnení požadovať platby vopred za všetky plnenia, ktoré ešte máme poskytnúť. Kupujúci môže túto povinnosť platby vopred odvrátiť buď poskytnutím bankovej záruky na prvú výzvu v nemeckej úverovej inštitúcii vo výške preddavkových platieb dlžných súm, alebo oneskorené platby vyrieši okamžitou platbou.

4.6 V prípade závažných porušení zmluvy kupujúcim sme oprávnení nariadiť okamžitú splatnosť všetkých nárokov z obchodného spojenia.

4.7 Započítanie protipohľadávok voči našim pohľadávkam je vylúčené. Toto neplatí pre započítanie s nespornými právoplatne zistenými alebo spornými, ale pre rozhodnutie dostatočne objasnenými pohľadávkami.

4.8 Prípustné započítanie protipohľadávok proti našim pohľadávkam je prípustné iba vtedy, keď zamýšľané započítanie pohľadávky bude oznámené minimálne mesiac pred vyhlásením o započítaní.

5. Vyššia moc

Prípady vyššej moci dočasne odkladajú zmluvné povinnosti strán, pokiaľ bránia ich splneniu, po dobu poruchy a okolností jej účinku. Ak oneskorenie z nich vyplývajúce prekročí obdobie šiestich týždňov, sme oprávnení ohľadom príslušného rozsahu plnenia od zmluvy odstúpiť.

6. Záruka / reklamácie

6.1 Kupujúci musí tovar bezodkladne, najneskôr však do 8 dní po jeho vyzdvihnutí, pokiaľ je to v riadnom priebehu obchodu realizovateľné, skontrolovať, a keď sa ukážu nedostatky, musí nám to okamžite oznámiť.

6.2 Ak toto kupujúci neoznámi, tovar sa považuje za schválený, iba že by išlo o nedostatok, ktorý nebol pri kontrole rozpoznateľný.

6.3 Ak sa takýto nedostatok prejaví neskôr, musí byť oznámený okamžite po odhalení, v opačnom prípade sa tovar považuje za schválený aj s ohľadom na tento nedostatok.

6.4 Pre zachovanie práv kupujúceho stačí včasné odoslanie oznámenia.

6.5 Pokiaľ sme nedostatok úmyselne zamlčali, nemôžeme sa odvolávať na tento predpis o povinnosti kontroly a reklamácie.

6.6 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia najmä nasledujúce vlastnosti dodaného tovaru:

6.6.1 Vzhľad dyhy: Spracovanie a triedenie sa uskutoční po objednávke podľa najlepších vedomostí. Prirodzené rozdiely vo farbe a štruktúre a nepravidelnosti sa v dreve ako prírodnom materiáli vyskytujú a nie sú dôvodom na reklamáciu

6.6.2 Podľa uznávaného stavu techniky je dovolená aj jemná štrbina v dyhe; to isté platí pri hotových hranách pre vystupujúce štrbiny. Zatmelené štrbiny v dyhe v rozsahu max. 1/3 celkovej dĺžky štrbiny v dyhe sú prípustné.

6.6.3 Vztiahnuté na 1000 mm, je povolená deformácia dosky 2 mm, merané na voľne stojacej doske. Z dôvodu krátkych dodacích lehôt môžu byť dodané dosky teplé, čo musí preveriť objednávateľ. Upozorňujeme na to, že spracovanie v teplom stave môže viesť k deformácii dosiek, za ktorú nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

6.6.4 Na 1000 mm dĺžky strany je prípustná odchýlka 1 mm od pravého uhla.

6.6.5 Výrobou podmienené odchýlky vo formáte, týkajúce sa max. 10 % dodaných dosiek, nemožno reklamovať.

6.7 Záručné nároky voči nám sa premlčia jeden rok od začiatku zákonnej premlčacej lehoty. Toto neplatí pre premlčanie nárokov voči nám z dôvodu chyby v prípadoch § 438 I č. 2 alebo § 634 a I č. 2 BGB (Občiansky zákonník), teda z dôvodu nedostatku na stavebnom diele alebo nedostatku na diele, ktoré bolo použité v súlade s obvyklým spôsobom použitia pre stavebné dielo a zapríčinilo jeho nedostatok, alebo na diele, ktorého úspech spočíva v poskytovaní služieb plánovania alebo kontroly pre stavebné dielo.

6.8 Zmeny zákazky vyžadujú po prijatí písomnú formu a musia byť výslovne potvrdené. Toto platí najmä pri pevných rozmeroch a spracovaniach. Vyhradzujeme si právo podmieniť súhlas s potvrdením zmeny objasnením nákladov a prevzatím rizika a presunutím termínov.

6.9 Pri zákazkách, ktoré vykonávame v mene zákazníka, nepreberáme záruku za porušenie chránených práv tretích strán. Kupujúci je zodpovedný za to, aby tieto chránené práva vopred preveril. Vo vnútornom vzťahu voči nám ručí za nároky tretích strán v dôsledku takýchto porušení zmluvy.

7. Náhrada škody

Za iné škody ako škody vznikajúce v dôsledku ujmy na zdraví a živote ručíme iba, pokiaľ sa tieto škody zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom konaní alebo aj na zavinenom porušení podstatnej zmluvnej povinnosti, ktorého sme sa dopustili my alebo naši zákonní zástupcovia alebo subdodávatelia. Podstatná pre zmluvu je povinnosť, ktorej splnenie ešte len umožní riadnu realizáciu zmluvy a na splnení ktorej sa kupujúci môže pravidelne spoľahnúť. Ručenie za náhradu škody nad uvedený rámec je vylúčené, pokiaľ toto nevyplýva z nami danej záruky za kvalitu predmetu kúpy alebo zo zákona o ručení za výrobok alebo sa zakladá na tom, že sme zvláštnym spôsobom využili dôveru do nás vkladanú, ibaže vylúčenie ručenia predstavuje z iných dôvodov neprimerané znevýhodnenie kupujúceho. V týchto prípadoch je však náhrada škody obmedzená na typicky predvídateľnú škodu.

8. Výhrada vlastníctva

8.1 Až do úplného zaplatenia našich pohľadávok z obchodného spojenia s objednávateľom, pokiaľ sú tieto v okamihu dodania tovaru ešte otvorené, zostáva dodaný tovar naším vlastníctvom. Súhlasíme však s tým, že kupujúci je oprávnený disponovať ním v riadnom obchodnom styku.

8.2 Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na výrobky vznikajúce spracovaním, zmiešaním alebo spojením nášho tovaru v ich plnej hodnote, pričom sme my považovaní za výrobcu. Ak pri spracovaní, zmiešaní a spojení s tovarom tretej strany trvá jej vlastnícke právo, získavame spoluvlastníctvo v pomere účtovných hodnôt spracovaných tovarov.

8.3 Pohľadávky voči tretím stranám vznikajúce z ďalšieho predaja nám objednávateľ odstupuje za účelom zaistenia už teraz v celku alebo v prípade spracovania, zmiešania a spojenia s tovarom tretích strán vo výške nášho prípadného spoluvlastníckeho podielu. Objednávateľ je oprávnený inkasovať pohľadávky, dokiaľ toto splnomocnenie neodvoláme. Objednávateľ nie je oprávnený podstúpiť pohľadávky, toto neplatí ani na účely inkasovania pohľadávky formou faktoringu, iba že by bol poskytovateľ faktoringu súčasne povinný, poskytnúť nám protiplnenie vo výške nášho podielu na pohľadávke, kým naše pohľadávky voči objednávateľovi ešte existujú.

8.4 Objednávateľ musí bezodkladne písomne doporučeným listom, faxom alebo e-mailom oznámiť zásahy tretích strán do mám prislúchajúcich pohľadávok a tovarov.

8.5 Vykonanie výhrady vlastníctva nami neznamená automaticky odstúpenie od zmluvy.

8.6 Nami dodané tovary alebo na ich miesto nastupujúce pohľadávky nesmú byť pred úplným vyrovnaním našich pohľadávok ani založené tretím stranám, ani odovzdané alebo odstúpené ako zaistenie.

8.7 Ak hodnota záruk prekročí naše pohľadávky o viac než 20 %, na požiadanie objednávateľa uvoľníme záruky podľa vlastnej voľby.

9. Sídlo súdu

Pre všetky spory zo zmlúv, ktoré sa uskutočňujú na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa vylučuje aplikácia obchodného práva OSN. Sídlom súdu pre žaloby zo zmlúv realizovaných na základe týchto VOP je Ravensburg, Nemecko.

10. Salvátorská doložka

Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo nerealizovateľné, zostávajú ostatné ustanovenia účinné, iba že by zánikom jednotlivých ustanovení bola niektorá zmluvná strana tak neúnosne znevýhodnená, že od nej nemožno rozume očakávať dodržiavanie zmluvy.

Kontakt

V prípade otázok nás prosím kontaktujte

Predaj & konzultácie medzinárodne

Narzissenstraße 5
88069 Tettnang (Germany)

Telefón: +49 (0) 75 42 - 93 66 0
Fax: +49 (0) 75 42 - 93 66 60

E-mail: info@europlac.com
einvoice@europlac.com
orders@europlac.com
payment@europlac.com

Obchodné zastúpenie Slovensko & Česká republika

europlacPOINT

Mikulašska 27,
811 01 Bratislava (Slovensko)

tel: +421 903 233 935

e-mail: bpsk@bpsk.sk

Produkcia

europlac s.r.o.
Pod Kalváriou 2020
Topoľčany, 95501
Slovensko

Telefón: +421 38 5369 311

E-mail: europlac@europlac.com

Zatvoriť
Partneri a distribútori
Predajcovia
×

Kontakt

Návrat k výrobe nábytku a interiérového stavebného stolárstva. Najlepšia kvalita, krátke a spoľahlivé dodacie lehoty, rozsiahly sortiment výrobkov a vynikajúce služby zákazníkom.

Predaj & konzultácie medzinárodne

Narzissenstraße 5
88069 Tettnang (Germany)

Phone: +49 (0) 75 42 - 93 66 0
Fax: +49 (0) 75 42 - 93 66 60

e-mail: info@europlac.com

Obchodné zastúpenie Slovensko & Česká republika

Trstínska 22,
917 01 Trnava (Slovensko)

tel: +421 903 233 935

e-mail: bpsk@bpsk.sk

Map pin
Slovakia & Czech

Business Partners Slovakia, s.r.o.
Mikulašska 27, Bratislava 811 01

Tel +421 903 233 935
Fax

info@bpsk.sk

Map pin
Netherlands

Van Laere hout BV
Rijthoek 14,, LM HAAFTEN 4175

Tel (0345) 47 13 60
Fax (0345) 57 08 18

Map pin
Croatia

Conty Plus d.o.o.
Karlovacka c. 100 a, Zagreb-Lucko 10250

Tel +385 16548333
Fax +385 16548220

conty@conty.hr

Map pin
Serbia

Artinvest doo
Banovacka 46, Stara Pazova 22300

Tel +381 64 829 4603 office phone +381 22 366 866
Fax

ivan.djokic@artinvest.co.rs office@artinvest.co.rs

Map pin
Lithuania

Woodline UAB
Titnago Str. 19, Vilnius 2300

Tel +370 5 2323282
Fax +370 5 2322041

info@woodline.lt

Map pin
Sweeden

Kärnsund Wood Link AB
Box 94, Kallered 42822

Tel +46 317886866
Fax +46 31163396

Map pin
Norway

Nordlamell AS
Bjerregårdsgate 9a, OSLO 0172

Tel (+47) 48037001
Fax

martin@nordlamell.com

Map pin
Ihr Ansprechpartner für Österreich

Robert Jarnig
Limmersdorferstr. 2, Zell / Ebenthal 9065

Tel +43 664 2002423
Fax

jarnig@rj-holz.at

Map pin
Ihr Ansprechpartner in Deutschland

Axel Dreckschmidt

Tel +49-151-52755812
Fax

a.dreckschmidt@europlac.com

Map pin
Slovakia

Produktion: europlac s.r.o.
Pod Kalváriou 2020, Topoľčany 95501

Tel +421 38 5369 311
Fax

europlac@europlac.com

Map pin
Ihr Ansprechpartner in Deutschland

Alexander Büdinger

Tel +49 (0) 22 37 - 629 94 75
Fax

alexander@hv-buedinger.de

Map pin
Ihr Ansprechpartner in Deutschland

Andreas Graf

Tel +49 (0) 74 59 - 933 49 27
Fax

Map pin
Ihr Ansprechpartner in der Schweiz

Oliver Heine

Tel +49 (0) 75 42 - 93 66-12
Fax

o.heine@europlac.com

Map pin
Denmark

Stark industri
Thorsvej 12, Horsens 8700

Tel +45 8252 3630
Fax

info.industri@stark.dk

Map pin
Ihr Ansprechpartner für Frankreich

Charpillet Etienne&Francois

Tel +33 (0) 384 328 211
Fax

Map pin
Ihr Ansprechpartner für Rumänien

Robert Balan
Str.Dreptatii 21-23, sc. B, ap. 74, Arad 310300

Tel +40 745 328 990
Fax

office@roholz.ro

Zatvoriť

Sledujte Vašu objednávku


Icon of truck

Sledujte Vašu objednávku

Táto služba od Europlac-u Vám umožní kontrolovať stav Vašej objednávky. Prosím, vyplňte Vašu e-mailovú adresu a číslo Vašej objednávky.

Zatvoriť